Solutions4ad - Vikings War of Clans

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

MITYCZNYTALENT.PL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.      Na potrzeby niniejszego Regulaminu określa się definicje następujących pojęć:

 

Portal

Portal internetowy, który dostępny jest pod adresem: mitycznytalent.pl;

 

Użytkownik

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu;

 

Użytkownik zarejestrowany

Użytkownik, który przeszedł wszystkie etapy rejestracji na Portalu oraz otrzymał wiadomość z potwierdzeniem rejestracji na wskazany adres e-mail oraz który może zamieszczać komentarze opatrzone własną nazwą Użytkownika po zalogowaniu się na Portalu za pomocą wprowadzonego loginu i hasła;

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Portalu;

 

Materiały

Wszelkie treści wysłane do właścicieli Portalu i przez nich udostępnione na owym Portalu, w szczególności opowiadania, grafika, filmy, recenzje.

 

2.      Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właścicieli na rzecz Użytkowników Portalu.

 

 

§ 2 Rodzaje usług

 

1.      Portal służy rozpowszechnianiu treści o tematyce fantastycznej oraz wymianie opinii we wskazanym zakresie.

2.      Właściciele Portalu świadczą usługi drogą elektroniczną, polegające na:

a)      oferowaniu informacji on-line;

b)      bezpłatnym przesyłaniu i przechowywaniu na Portalu danych w postaci Materiałów Użytkowników oraz pozostawionych przez nich komentarzy.

c)       bezpłatnej prenumeracie newslettera Portalu, która określona została dokładniej w § 2 ust. 3 Regulaminu.

 

3.      Newsletter jest elektroniczną formą biuletynu dotyczącego Portalu, rozsyłanego drogą mailową do Użytkowników. Zasady jego wysyłki określają następujące punkty:

a)       wysyłany jest wyłącznie drogą mailową;

b)      jego prenumerata jest całkowicie bezpłatna;

c)      newsletter otrzymują wyłącznie Użytkownicy, którzy wyrazili taką chęć;

d)      newsletter otrzymywać mogą zarówno Użytkownicy Zarejestrowani, jak i Użytkownicy niezarejestrowani na Portalu;

e)      Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prenumeraty poprzez link wysłany wraz z newsletterem.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług

 

1.      Dostęp do usług świadczonych przez właścicieli posiada każdy Użytkownik Portalu mający dostęp do Internetu.

2.      Wszelkie treści zamieszczone w Portalu przez właścicieli oraz Materiały udostępnione przez Użytkowników są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie na ich użytek osobisty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści właścicieli i Materiałów bez zgody osoby uprawnionej stanowi naruszenie prawa.

3.      Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za dokonane przez Użytkowników oraz osoby trzecie naruszenia w zakresie §3 ust.2.

4.      Użytkownicy mogą udostępniać na Portalu wyłącznie Materiały, które są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, o ile Materiały stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 90, Poz. 631 z późn. zm.), do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub uprawnienia z tytułu licencji.

5.      Osoby chcące udostępnić na Portalu Materiały są zobowiązane do wysłania ich właścicielom Portalu poprzez formularz w zakładce „Współpraca” bądź bezpośrednio na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.      Każdy Użytkownik zamieszczający swoje opinie lub komentarze ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

7.      Zabronione jest zamieszczanie na Portalu przez Użytkowników komentarzy i opinii:

a)      zawierających słownictwo ogólnie uznane jako niecenzuralne;

b)      zawierające wyrażenia godzące w dobra osobiste innych podmiotów

c)      wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej

d)      sprzecznych z prawem

e)      propagujących przemoc

f)       zawierających informacje o charakterze reklamowym, o ile nie zostało to uzgodnione z właścicielami Portalu.

8.      W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o niezgodności wpisu z § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu, właściciele uprawnieni są do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wpisu.

9.      Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

10.   Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo,     legalność, prawdziwość i rzetelność, zamieszczanych przez Użytkowników wpisów.

11.   Właściciele zastrzegają sobie prawo do wyłączenia Portalu bez podawania przyczyn.

12.   Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub łączy, niedozwoloną ingerencją osób trzecich, bądź błędami w oprogramowaniu.

 

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.      Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych właścicieli oraz przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dostępnych na Portalu.

2.      Dane osobowe podane przez Użytkownika Portalu są chronione.

3.      Właściciele zobowiązani są do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.

4.      Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

5.      Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Prośba o usunięcie konta Użytkownika wraz z danymi osobowymi powinna zostać wysłana poprzez formularz umieszczony w zakładce „Kontakt”.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

1.      Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego w zakładce „Kontakt”.

2.      Reklamacja powinna zawierać opis problemu i w przypadku Użytkownika zarejestrowanego również login, bądź adres e-mail, przy pomocy którego dokonano rejestracji w Portalu.

3.      W przypadku zgłoszenia reklamacji, odpowiedź zostanie udzielona przez właścicieli w przeciągu 20 dni od dnia uzyskania reklamacji.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.      Regulamin jest publikowany na stronach Portalu. Właściciele zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji ujednoliconej wersji Regulaminu w Portalu. Usługi świadczone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu świadczenia usługi.

2.      W przypadku uznania nieważności któregokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc i skuteczność.

3.      Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z usług Portalu niewymagających rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Dokonując rejestracji na Portalu, Użytkownicy zarejestrowani akceptują niniejszy Regulamin.

4.      W przypadku braku zgody na warunki przedstawione w aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępnym na Portalu, Użytkownik zarejestrowany jest obowiązany zgłosić powyższe właścicielom, w celu usunięcia konta.

5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

6.      Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 r.